Predstavitev liste Slovenske ljudske stranke

torek, 16. september 2014, avtor Zoran Novak

Lista Slovenske ljudske stranke (SLS) se podaja na lokalne volitve z željo po spremembah, z željo po spremembi načina upravljanja občine, z željo po izboljšanju medčloveških odnosov na vseh ravneh občine, z željo za strpno sobivanje v občini in predvsem z željo po izboljšanju pogojev in kvalitete življenja.
V tej predstavitvi ne želimo predstavljati volivcem všečne obljube in floskule, kaj vse bomo postorili, uredili in zagotovili v naslednjem mandatu. Obljub, ki so izredno težko izvedljive, je vse preveč. Ne želimo saditi rožic. Želimo predstaviti naš pogled na stanje duha in kvalitete življenja v naši občini v zadnjih štirih letih in ponuditi nekaj mogočih rešitev, ki se nam zdijo uresničljive v naslednjem mandatu. V primeru uvrstitve naših kandidatov v občinski svet bodo le-te naša zaveza in upamo, da bomo dosegli skupno soglasje in pripravljenost za njihove uresničitve.

Iztekajo se večji gradbeni projekti, načrtovani v prejšnjih mandatih, zato nas skrbi odsotnost dolgoročne vizije razvoja občine. Zavedamo se, da je priprava vizije v domeni ožjega vodstva občine, vendar pa smo pripravljeni sodelovati pri njenem nastajanju, predvsem s predlogi.

Že davno je filozof Seneka dejal: “Če ne veš, kam pluješ, ti noben veter ne pomaga.

Mnenja smo, da si ne smemo postavljati prevelikih in nedomišljenih ciljev, ampak z majhnimi in premišljenimi koraki poskusiti dvigniti kvaliteto življenja vseh občanov. Občina ne more graditi turističnih objektov, kot so hoteli, lahko pa vzpostavi podporno okolje v občinski upravi, ki bo ponudilo vso podporo morebitnim prijaviteljem s področja turizma in kmetijstva na odprte razpise za povečanje nastanitvenih možnosti v Lovrencu ali morda za sodoben, ekološki način pridelovanja hrane. V občinski upravi potrebujemo strokovnjaka-e, ki bodo usposobljeni za pomoč prijaviteljem in bodo vzpostavili pomemben most do ustreznih ministrstev. Potrebujemo majhne korake, ki bodo pomagali v doglednem času izpolniti sestavljanko, ki bo vodila k uspešni občini.
Pri tem so pomembni visoka odzivnost, hitro izvedeni postopki pri sprejemanju novih prostorskih aktov, pomoč investitorjem in podjetnikom in predvsem mladim, ki si želijo svoj dom ustvariti v Lovrencu.
Razmišljanja in prepričanja o tem, kaj mora storiti občina – recimo odpiranje novih delovnih mest, izvajanje turistične dejavnosti v občini, ne gredo v pravo smer. Občina ne more odpirati novih delovnih mest, lahko pa zagotavlja pogoje in podlage, da bodo podjetniki lahko investirali v naši občini in s tem zaposlovali na novo. To lahko dosegamo z izobraževanjem kadrov v občinski upravi, z aktivnim vodenjem politike v poslovni coni in aktivno pomočjo pri pridobivanju najrazličnejših dokumentov.
Občina pa lahko investira, predvsem v infrastrukturo, a le v objekte v njeni lasti. Zmotno je prepričanje, da lahko občina vodi projekt rekonstrukcije državne ceste skozi trško naselje. Ta projekt bo vodila država, občina pa bo morala zagotoviti sredstva za izgradnjo infrastrukture v cestnem telesu (meteorne vode, kanalizacija, cestna razsvetljava, izgradnja pločnikov …). Vsi skupaj pa moramo na vseh ravneh združiti moči in poskušati doseči uvrstitev te rekonstrukcije v kratkoročne državne investicijske načrte.
V minulem štiriletnem mandatu, še posebej pa v zadnjem letu pred volitvami, opažamo izrazito poslabšanje odnosov na področju komunikacije znotraj občine, sodelovanja v občinskem svetu in organi občinskega sveta in občine in nesprejemanju kakršnih koli pozitivnih pobud izven najožjega kroga vodstva občine. Ni dobro, da se prihodnost gradi na govoricah o ovadbah vseh, ki mislijo drugače.
Občine se ne da voditi z izključevanjem in zapiranjem v ozek odločevalni krog le nekaj posameznikov, ampak nasprotno, z vključevanjem kompetentnih ljudi, z upoštevanjem njihovih idej in predlogov.

Na listi SLS smo kandidati, ki smo v svojem poklicnem in tudi v zasebnem življenju dosegli nekaj zastavljenih ciljev in uspešno izvedli kar nekaj večjih projektov:

 

Dr. Zoran Novak
Tatjana Aberšek
Jože Polajner
Marija Fabrici Zafošnik
Anton Jodl
Danica Sojč
Jernej Petelin
Zlatka Gričnik
Franc Ladinek

 

Ni nas strah izzivov in dela, predvsem pa znamo uporabiti zdravo kmečko pamet.

Odgovori na vprašanja:

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Med več problemi v občini Lovrenc na Pohorju, ki jih trenutno zaznavamo, se nam zdi najbolj pereča prav odsotnost kakršnekoli dolgoročne vizije razvoja naše občine. Kot lahko opazimo, je trenutno upravljanje občine in občinskega premoženja adhoc in zato ne dovolj domišljeno: iz (gradbenega) projekta v (gradbeni) projekt – vse pod krinko časovne dimenzije oz. kratkih časovnih rokov porabe evropskih sredstev …
Ni dovolj pridobitev evropskih sredstev za enkratne investicije (npr.: dograditev kulturnega doma, dograditev vrtca, projekt vodovodne oskrbe…), ki sicer izboljšujejo kvaliteto življenja v občini. V Lovrenc je potrebno pripeljati dolgoročne projekte in s tem finančna sredstva na daljši rok, ki bodo v prihodnosti zagotavljala dolgoročni razvoj občine – predvsem z vlaganjem v gospodarstvo in posledično v nova delovna mesta, v razvoj dopolnilnih turističnih dejavnosti …

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
O komunikaciji med občinskim vodstvom in občani sploh ne moremo soditi, ker je le ta glede na informacije uradne spletne strani občine nepopolna in ni pravočasna. Je pa to, žal, edina uradna pot za obveščanje občanov. Prejšnja spletna stran občine, ki je bila resnično živa in aktualna, in ki je v preteklosti dobila tudi nagrade in priznanja, je bila žal ukinjena oz. se je morala preseliti na zasebno domeno.
Še slabša se nam zdi komunikacija med vodstvom občine in občinskim svetom. V zadnjem letu sta bili samo dve seji občinskega sveta (vir: uradna spletna stran občine), v letu 2013 pa le šest sej. Glede na zapisano: “Občinski svet dela in odloča na sejah. Seje sveta sklicuje župan.” ugotavljamo, da le-ta ni mogel odločati, saj v zadnjem času sej skoraj ni bilo. Sprašujemo se, kdo je potem odločal v imenu občinskega sveta?
Tukaj bi lahko navedli še težave med županom, občinskim svetom in nadzornim odborom občine, ki je edini poklican za preverjanje zakonitosti sprejetih odločitev tako župana kot tudi občinskega sveta.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
Število zaposlenih v občinski upravi je irrelevantno, pomembni so samo rezultati in predvsem učinkovitost le-teh. V zadnjem mandatu smo se tako v Lovrencu vseskozi srečevali z neodzivnostjo in nereševanjem problemov, ki so se nakopičili. Vse to je seveda v prvi vrsti posledica kroničnega neodločanja občinskega vodstva in odsotnost jasno definiranih nalog podrejenim v občinski upravi. Nujno je potrebna debirokratizacija in poenostavitev nekaterih postopkov v občinski upravi v smeri čim bolj prijazne občinske uprave Lovrenčanom.
Zaposlovanje mora temeljiti na strokovnih temeljih in ne na poznanstvih in kratkoročnih koristih. Na osnovi strokovnih znanj in referenc je potrebno primerne kadre iskati najprej znotraj meja naše občine.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?

 • Skrb za zdravo in čisto okolje.
 • Prepoznavnost Lovrenca kot naravnega okolja, z neomadeževano naravo in s čistim zrakom.
 • Zagotavljanje pogojev za ohranitev vseh obstoječih servisnih dejavnosti, ki vplivajo na dobre bivanjske pogoje in zadovoljujejo zahteve sodobnega človeka (banka, pošta, zdravstveno varstvo, lekarna, knjižnica, trgovina …).
 • Zagotavljanje prostorskih podlag in aktov, aktivne politike in infrastrukture za razvoj gospodarskih dejavnosti in s tem kreiranje novih delovnih mest.
 • Okrepitev in izobraževanje strokovnjakov v občinski upravi za njeno usposobljenost za prijavljanje na kratkoročne in dolgoročne projekte, ki bodo v okviru evropskih sredstev razpisani v naslednji evropski finančni perspektivi znotraj operativnih programov.

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?

 • Aktivno sodelovanje z občino pri razvoju turizma in ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter aktivno sodelovanje pri izvedbi projektov s področja turizma.
 • Skrb za promocijo kraja.
 • V naš kraj privabiti čim več turistov oziroma organiziranih izletov ter jih tudi strokovno voditi.
 • Pomoč in sodelovanje na prireditvah ter sodelovanje z ostalimi društvi v občini.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?

Poleg ukrepov zapisanih v točki 4 in 5, še:

 • Dvig standarda na področju prometne infrastrukture.
 • Zagotavljanje pogojev za čim višji nivo zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev v občini.
 • Skrb za primerno oskrbo in varstvo starejših občanov.
 • Ureditev zunanjega športnega igrišča.
 • Zagotovitev brezplačne vadbe v domači VŠD za osnovnošolce in dijake.
 • Ureditev sprehajalnih poti in klopi za počitek ob nekaterih znamenitostih.
 • Postavitev kažipotov z imeni ulic.
 • Vrnitev lovrenških spletnih strani pod okrilje domačih IKT strokovnjakov.