Neodvisna lista za varnost in pomoč

torek, 23. september 2014, avtor Boštjan Petelin

Spoštovani občani!

Doma in v svetu dozoreva spoznanje, da sreča človeku ni le bogastvo udobja materialnih dobrin, temveč so zanjo potrebne vse druge vrednote: spoštovanje človekovega dostojanstva, vrednotenje dela, kakovost medsebojnih odnosov, socialna kultura, sprejemljivost drugačnosti, varno in zdravo življenje, prijateljstvo in podobne vrednote, ki tvorijo celovit vrednosti sistem kakovosti življenja človeka in človeške skupnosti. Nobena država na svetu ne more nadomestiti bogastva in vrednot prostovoljnega dela. Bistvo prostovoljnega dela je več kot materialna skrb za človeka, je splet vrednot: prijateljstva, humanizma, spoštovanja različnosti in človekovega dostojanstva; je bogastvo srčne kulture in nesebična želja pomagati sočloveku v stiski ali nesreči, vedno in povsod, kjer je pomoč potrebna.

Prizadevali se bomo:

 • za to, da bi bila Občina Lovrenc na Pohorju v ponos svojih občanov na področju gospodarstva, turizma, kulture ter medosebnih odnosih
 • za dobro sodelovanje župana in vodstva občine z vsemi občinskimi svetniki za uspešno izvedbo projektov, ki bodo v prid kraju in občanom
 • za sposobno in učinkovito občinsko upravo, ki bo znala pridobivati dodatna finančna sredstva iz državnega proračuna in skladov Evropske unije
 • prispevati želimo k uspešnemu in celovitemu razvoju občine, saj smo prisotni na področju celotne občine
 • za nas so vsi občani enaki, ne glede na strankarsko, narodnostno, versko, rasno pripadnost ali drugo prepričanje

Vse prevečkrat smo bili odvisni od drugih. Sedaj, želimo krojiti podobo kraja Lovrenc na Pohorju skupaj z županom, svetniki in občani Lovrenca na Pohorju. Zato stopimo skupaj za boljši jutri.

  

Neodvisno listo za varnost in pomoč sestavljajmo naslednji kandidati, ki bomo poskrbeli za varnejši in boljši kraj Lovrenc na Pohorju:

Boštjan Petelin
Uršula Haznadar
Boštjan Kačič
Terezija Omerzu
Miha Šlaus
Monika Zalar
Marjan Kovačec
Karolina Kačič
Marko Trstenjak
Sašo Omerzu

 

Za perspektivnejši Lovrenc na Pohorju obkrožite številko 7.

Boštjan Petelin

 

Odgovori na vprašanja

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Naša lista vidi problem Lovrenca v ''zaspanosti''. Vedno bolj postaja naš Lovrenc na Pohorju spalno naselje. Včasih krajani dobimo občutek, da ni interesa za nove stvari, nove ideje, težko kdo od ''ne lovrenčanov'' izvede novi projekt v kraju. ''Zaspanosti'' ne more odpraviti še tako dober občinski svet z županom na čelu, če krajani ne bomo stopili skupaj ter si prenehali metati polena pod noge.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Komunikacija med občino in krajani bi se lahko izboljšala. Menimo, da bi morala občina izdati vsaj enkrat letno tiskan bilten o svojem delu in načrtih za naprej, saj veliko sokrajanov ni veščih dela z modernimi načini komuniciranja. Menimo, da bi bilo pravilno, da bi se javno objavljali zapisniki sej ter posnetki sej občinskega sveta.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
Naša lista ni kompetentna za ocenjevanje ali je dovolj oz. ali je premalo zaposlenih v občinski upravi. Njihovo učinkovitost mora preverjati vodstvo oz. jih mora dovolj motivirati za delo.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?
Razvoj lovrenške občine vidimo v lesno predelovalni industriji. Obdajajo nas gozdovi, kateri so veliki vir dohodka. Surovino izvažamo iz Lovrenca na Pohorju, namesto, da bi lesu sami dodali dodano vrednost ter pridobili prepotrebna delovna mesta za naš prelep kraj. Menimo, da bi morali imeti v kraju konkurenčno žago, s katero bi zmanjšali stroške razreza ter nadalje predelave.

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Turistično društvo bi moralo spodbujati sokrajane s strokovnim znanjem-nasveti, k razvoju dodatne ter raznolike turistične ponudbe. Turistično društvo mora postati servis med ponudniki ter koristniki turistične ponudbe.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?
Kvaliteta bivanja v občini Lovrenc na Pohorju bi se izboljšala z:

 • več kvalitetnejših delovnih mest,
 • izboljšanjem prometne, telekomunikacijske, energetske infrastrukture,
 • ureditvijo rekreacijskih poti,
 • ureditev naravnega kopališča,
 • ureditev strug vodotokov,
 • ustvarjanje zimskega in letnega turizma.