Podobe lovrenške šole in Lovrenca na starih razglednicah

četrtek, 2. novembra 2017, avtor Franc Verovnik

Ob 120. obletnici odprtja šolskega poslopja v Lovrencu na Pohorju

V letu 2017 mineva že 120 let, odkar je bilo zgrajeno prvotno poslopje osnovne šole v Lovrencu na Pohorju. Za šolski pouk so ga uradno odprli 3. novembra 1897. Spominu na ta dogodek in kasnejšemu razvoju šole je posvečen ta prispevek. Za vsako od dvanajstih desetletij od odprtja do danes je objavljena po ena razglednica, na kateri je vidno šolsko poslopje od blizu ali na daleč. Pod vsako je na kratko opisan motiv, nato podatek o založniku, fotografu ali tiskarju razglednice, če je ta znan. Sledi datum, ko je bila razglednica poslana ali ko je bila natisnjena, in podatek o kraju, kamor je bila namenjena. Nekatere niso bile poslane, kar je tudi navedeno. Za nekatera obdobja so dodani podatki o vodjih šole, o pomembnih spremembah v zvezi s šolo in o njenih pridobitvah. 

Prvi podatki o šolanju v Lovrencu so bili objavljeni leta 1756 v neki anketi o številu šol, ki so jo izpolnili okrajni glavarji po naročilu tedanje oblasti. Otroke so občasno poučevali duhovniki benediktinci na različnih lokacijah v kraju. V virih je zapisano, da je prvi znani lovrenški učitelj Joseph Weissegger, po rodu Nemec, začel z rednim poukom leta 1809 v zasebni hiši. Dne 27. junija 1821 je lovrenški župnik Jurij Muster prepustil občini Lovrenc leseno hišo nasproti cerkve sv. Križa, ki sta jo že leta 1753 tej podružnični cerkvi podarila zakonca Jera in Peter Kokol. Občinski možje so jo namenili za šolo in v virih je letnica 1821 omenjena kot začetek osnovne šole v kraju. Ker je bila stavba premajhna, so jo podrli in v letih 1823 do 1825 na istem mestu zgradili zidano enonadstropno šolsko poslopje. 

Sčasoma je število učencev tako naraslo, da so morali uvesti pouk za nekatere razrede še dodatno v zasebnih hišah. Zato je leta 1895 občina Sv. Lovrenc ob Koroški železnici ali po nemško St. Lorenzen an der Kärntnerbahn, kakor se je imenoval Lovrenc v tistem času, od domačina Karla Heinschka kupila parcele sredi trga, na katerih so zgradili novo šolsko poslopje in ga slovesno odprli v sredo, 3. novembra 1897. V njem so bile štiri učilnice, soba za učila, v kateri je bila hkrati zbornica, stanovanje za šolskega upravitelja, ki je obsegalo tri sobe z dodatki, učiteljsko stanovanje z dvema sobama, kuhinjo in dodatki ter dve sobi za samske učitelje.

Leto 1897 so si Lovrenčani zapomnili zaradi nove šole, človeštvo pa med drugim zaradi dveh bolj ali manj pomembnih dogodkov. V Nemčiji je znanstvenik dr. Felix Hoffmann prvi uspešno sintetiziral acetilsalicilno kislino, aktivno sestavino aspirina – zdravilne učinkovine, ki mnogim bolnikom že več kot stoletje lajša bolečine ali jim podaljšuje življenja. V Združenih državah Amerike pa je to leto John Lee Love patentiral šilček za svinčnike in barvice v takšni obliki, kot ga s pridom uporabljamo še danes. Neke vrste šilček so sicer izumili že v prvi polovici 19. stoletja, vendar je bila to zelo nerodna naprava. 

 

ČAS PRED GRADNJO

Na verjetno najstarejši razglednici s panoramo Lovrenca še ni upodobljeno novo šolsko poslopje, ker je slika očitno nastala pred njegovo gradnjo. Na levi sličici je romarska cerkev sv. Marije v Puščavi. V litografski tehniki je bila izdelana na Dunaju v znameniti umetniški tiskarni Karl Schwidernoch, v kateri so izdelovali razglednice za vse kraje v tedanji avstro-ogrski monarhiji. Poslana je bila 16. 8. 1897 iz Lovrenca – tedaj imenovanega St. Lorenzen ob Marburg (Sv. Lovrenc nad Mariborom) – v Weiz na avstrijskem Štajerskem.

 

DESETLETJE 1890–1899 

Na levi strani te litografije je od zgoraj navzdol upodobljeno novo šolsko poslopje, zgrajeno leta 1897, farna cerkev sv. Lovrenca in središče trga s cerkvijo sv. Križa. Zgoraj je v sredini panorama Lovrenca od jugozahoda, desno pa cerkev sv. Marije v Puščavi. Ni znano, kdo je izdelal razglednico. Poslana je bila 25. 7. 1898 v Celje, na poštnem žigu piše St. Lorenzen ob Marburg (Sv. Lovrenc nad Mariborom). 

Šola je bila tedaj štirirazredna, vodil jo je nemško usmerjeni nadučitelj (danes bi rekli ravnatelj) Michael Moge.

 

DESETLETJE 1900–1909

 

Eno od zgodnjih razglednic z motivom šole je založil K. Novak iz Lovrenca. Zgoraj je na levi sličici novo šolsko poslopje, pred njim pa tedanji šolarji, ki so ga bili prav gotovo zelo veseli. Na desni sličici je vidna cerkev sv. Radegunde, na levi spodaj pa farna cerkev sv. Lovrenca. Poslana je bila 17. 7. 1901 v New York, na poštnem žigu piše St. Lorenzen ob Marburg (Sv. Lovrenc nad Mariborom). 

Šola je leta 1909 postala petrazredna, še vedno jo je vodil nadučitelj Michael Moge. 

 

DESETLETJE 1910–1919

 

Pogled na središče kraja in Spodnji trg z jugovzhoda. V ozadju je lepo vidno šolsko poslopje. Razglednico je leta 1911 založil lovrenški trgovec Hans Boldin. Kdaj in od kod je bila poslana, ni mogoče razbrati, ker je znamka odtrgana. Potovala je v Št. Janž na Dravskem polju, pošta Ptuj. 

To desetletje je zaznamovala prva svetovna vojna (1914–1918). Z odlokom 23. marca 1919 je bila v šolo uvedena slovenščina kot učni jezik. Nadučitelja Michaela Mogeta so odslovili, za krajši čas je postal upravitelj šole (ravnatelj) Davorin Lesjak, ki ga je še isto leto zamenjal Lavoslav Arko. 

 

DESETLETJE 1920–1929

 

Šola v času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ni znano, kdo je izdelal razglednico. Poslana je bila 21. 8. 1924 iz Sv. Lovrenca pri Mariboru, kakor piše na poštnem žigu, v Ivanjkovce pri Ormožu. 

Lavoslav Arko je ostal upravitelj do leta 1923, nato ga je zamenjal Stanko Lavrič. Leta 1926 je postala šola šestrazredna. Uradno se je imenovala Državna mešana šestrazredna osnovna šola. V letu 1929 so jo razdelili na nižjo (od prvega do četrtega razreda) in višjo narodno šolo (peti in šesti razred). 

 

DESETLETJE 1930–1939 

Štiri pomembne stavbe za časa Kraljevine Jugoslavije v tedanjem Sv. Lovrencu na Pohorju: farna cerkev sv. Lovrenca, šola, Geratičeva trgovina in Penzion Büttner. Razglednico je založil trgovec S. Geratič, poslana je bila 13. 4. 1935 iz Maribora v Ljubljano. 

Do leta 1936 je bil upravitelj šole Stanko Lavrič, nato ga je zamenjal Josip Petrun, od leta 1930 učitelj na lovrenški šoli. Iz leta 1933 je znana prva pisna omemba otroškega vrtca. Takrat je gostoval v šolski stavbi. 

 

DESETLETJE 1940–1949 

Lovrenc v času nemške okupacije med drugo svetovno vojno. Nemci so ga preimenovali v Lorenzen am Bachern. Na levi strani razglednice je vidno šolsko poslopje. Razglednico je založil W. Weixl & Söhne (sinovi), Marburg an der Drau (Maribor). Poslana je bila 15. 9. 1942 iz kraja Weiden bei Gurkfeld, danes Videm v občini Krško, v Marburg an der Drau (Maribor). 

Tudi to desetletje je zaznamovala vojna (1941–1945). Okupator je nastavil svoje učitelje, uveden je bil pouk v nemščini. Zvrstilo se je več šolskih upraviteljev (ravnateljev): Edvard Karner od 1941 do 1942, Franz Schol od 1942 do 1943 in Friderik Postl do konca vojne. Nemci so v šolskem letu 1942/43 zgradili leseno hišico, v katero so naselili otroški vrtec. 

V času tako imenovane »Lovrenške republike« od 22. avgusta 1944 do 2. novembra 1944, ko je bil Lovrenc v rokah partizanov, je delovala slovenska partizanska šola. 

Po osvoboditvi leta 1945 je šolsko upravo 1. junija prevzela domačinka Pavla Kasjak, roj. Jaunig, po domače Trohejeva, vendar samo do 13. oktobra, ko je postal ravnatelj Josip Mazaj. Šola je bila tedaj še šestrazredna. Leta 1947 je vodenje šole za eno leto prevzel Josip Petrun. Nato ga je v šolskem letu 1948/49 zamenjal Vojko Lovše, ki so si ga zapomnile številne generacije lovrenških šoloobveznih otrok, saj je bil ravnatelj vse do leta 1981. V šolskem letu 1948/49 je postala šola uradno sedemletna, naslednje šolsko leto1949/50 pa so uvedli delitev na dve stopnji: na osnovno šolo, ki je obsegala 1., 2., 3. in 4. razred, ter nižjo gimnazijo, in sicer 1., 2. in 3. razred. Kdor je želel obiskovati še 4. razred nižje gimnazije, je moral v Ruše ali Maribor, kjer je bila popolna nižja gimnazija uvedena že leta 1945. 

 

DESETLETJE 1950–1959

Na razglednici sta vidna samo streha in zgornje nadstropje poslopja osnovne šole, preostali del se skriva za hišami Gornjega trga. Izdelal jo je Andrej Benet, znani mariborski fotograf. Potovala je 12. 8. 1957 iz Lovrenca na Pohorju v Novi Sad, glavno mesto Vojvodine. 

Od šolskega leta 1952/53 dalje je bila na šoli popolna nižja gimnazija, ker je bil uveden še 4. gimnazijski razred. V letu 1956/57 je bila ukinjena dotedanja delitev na osnovno šolo in nižjo gimnazijo, uvedena je bila enotna osemletna šola. Nedaleč od šole so v letih 1954 do 1956 zgradili stanovanjski blok za učitelje. 

 

DESETLETJE 1960–1969

 

Pogled na središče kraja ter del Gornjega in Spodnjega trga z jugovzhoda – od domačije pri Zemljaku. Poleg šole sta levo od nje že vidna učiteljski stanovanjski blok, ki je bil zgrajen leta 1956, in gozdni stanovanjski blok, ki je bil zgrajen leta 1962, prvi stanovalci pa so se vselili vanj leto dni kasneje. Razglednico je po letu 1965 izdalo Turistično društvo Lovrenc na Pohorju. Ni bila poslana.

 

DESETLETJE 1970–1979

 

Razglednico s štirimi sličicami so izdelali v Fotoliku Celje. Levo zgoraj je središče kraja s cerkvijo sv. Križa, desno panorama Lovrenca od jugozahoda, levo spodaj je šola z učiteljskim in gozdnim stanovanjskim blokom, desno pa del Gornjega trga. Poslana je bila 31. 1. 1973 iz Lovrenca na Pohorju v Maribor. 

Januarja 1973 se je začela dograditev šole, ker je bilo prvotno šolsko poslopje premajhno. Montažna stavba je bila končana še isto leto. Junija 1975 so začeli graditi telovadnico med novo šolo in otroškim vrtcem. Prav tako so postavili montažno stavbo za novi otroški vrtec, ki je bil odprt novembra 1975. Leta 1979 so uredili še novo telovadišče pri šoli. V šolskem letu 1979/80 je bil v šolo uveden celodnevni pouk.

 

DESETLETJE 1980–1989

 

Na razglednici s panoramsko sliko Lovrenca, posneto z jugozahoda, je levo od starega šolskega poslopja viden montažni prizidek, ki so ga zgradili leta 1973. Levo od njega je nova telovadnica iz leta 1976. V Šolski ulici stojijo tudi že vsi štirje stanovanjski bloki. Na sličici levo zgoraj je eno od lovrenških jezer, na sličici desno spodaj pa del Spodnjega trga. V 80. letih prejšnjega stoletja jo je založilo Turistično društvo Lovrenc na Pohorju. Ni bila poslana. 

V šolskem letu 1981/82 se je upokojil dolgoletni ravnatelj Vojko Lovše, nadomestil ga je Dušan Fornezzi.

 

DESETLETJE 1990–1999 

 

Pogled na Lovrenc s severovzhoda v 90. letih prejšnjega stoletja. Staro šolsko poslopje z novim prizidkom in telovadnico je vidno na večji sliki ob levem zgornjem vogalu manjše sličice, na kateri je podoba cerkve sv. Marije v Puščavi. Fotograf I. Čakalić, izdelava Fotolik Celje. Ni bila poslana. 

Novembra 1990 se je upokojil dotedanji ravnatelj Dušan Fornezzi, nadomestil ga je vršilec dolžnosti ravnatelja Andrej Kasjak, ki je bil naslednje leto uradno potrjen za ravnatelja.

 

DESETLETJE 2000–2009 

 

Ob levem robu razglednice je vidno staro šolsko poslopje s prizidkom, telovadnico in bloki v Šolski ulici. Panoramo zimskega Lovrenca z jugozahoda je januarja 2002 posnel Anžej Bečan, razglednico je založilo in izdalo Turistično društvo Lovrenc na Pohorju. Ni bila poslana. 

V šolskem letu 2002/03 so začeli uvajati devetletno osnovno šolo. Šolsko poslopje so temeljito obnovili v obdobju od 2004 do 2006. V šolskem letu 2006/07 je postala ravnateljica Marija Osvald Novak. Z gradnjo nove, večnamenske športne dvorane so pričeli v šolskem letu 2008/09.

 

DESETLETJE 2010–2019 

Med zgornjim in spodnjim posnetkom Gornjega trga na razglednici je minilo 86 let. Prvi je bil narejen leta 1926. Na njem je v ospredju gradbišče bodočega Društvenega doma, kasnejšega Zadružnega oziroma današnjega Kulturnega doma. Društveni dom so odprli leta 1929. V ozadju je na levi strani vidna šola. Drugi posnetek je iz leta 2012 in ga je napravil Anžej Bečan. Spredaj je današnji Kulturni dom, od prvotnega šolskega poslopja je vidna samo streha, levo ob njem sta prizidek in večnamenska športna dvorana. Razglednica je nastala avgusta 2012 ob izidu knjige Ujeti trenutki časa. Razglednice Lovrenca na Pohorju in njegove okolice (F. Verovnik, O. Vresnik, A. Bečan). Poslana je bila 17. 8. 2012 iz Lovrenca na Pohorju v Kotlje. 

Večnamenska športna dvorana je bila slovesno odprta 10. septembra 2010. V šolskem letu 2014/15 je bil zgrajen nov otroški vrtec in obnovljen stari.

 

 

LITERATURA IN VIRI

Dušan Fornezzi: Iz šolske kronike. V: Lovrenc na Pohorju skozi stoletja: 1091–1991. Lovrenc na Pohorju: Občina, 1991, str. 253–288. 

Kronika državne šestrazredne mešane osnovne šole pri Sv. Lovrencu na Pohorju. Rokopis Stanka Lavriča, šolskega upravitelja, 9 strani, 1929. Slovenski šolski muzej, Ljubljana, dokumentacijska zbirka, dokumentacijska mapa OŠ Lovrenc na Pohorju. 

Zgodovina šole Sv. Lovrenc na Pohorju. Rokopis Pavle Kasjak, namestnice šolskega upravitelja, 3 strani, 1939. Slovenski šolski muzej, Ljubljana, dokumentacijska zbirka, dokumentacijska mapa OŠ Lovrenc na Pohorju. 

Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana: Uprava Krajevnega leksikona Dravske banovine, 1937, str. 424. 

Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1980, IV. knjiga, str. 123. 

Spletni vir: http://www.oslovrenc.si/zgodovina-sole/ (vpogled 24. 9. 2017) 

80 let vrtca pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju. Lovrenc na Pohorju: Osnovna šola, 2013. 

Poslana je bila 16. 8. 1897 iz Lovrenca title=
Poslana je bila 16. 8. 1897 iz Lovrenca
Poslana je bila 25. 7. 1898 v Celje, na poštnem žigu piše St. Lorenzen ob Marburg title=
Poslana je bila 25. 7. 1898 v Celje, na poštnem žigu piše St. Lorenzen ob Marburg
Poslana je bila 17. 7. 1901 v New York title=
Poslana je bila 17. 7. 1901 v New York
Razglednico je leta 1911 založil lovrenški trgovec Hans Boldin title=
Razglednico je leta 1911 založil lovrenški trgovec Hans Boldin
Poslana je bila 21. 8. 1924 iz Sv. Lovrenca pri Mariboru title=
Poslana je bila 21. 8. 1924 iz Sv. Lovrenca pri Mariboru
Poslana je bila 13. 4. 1935 iz Maribora v Ljubljano title=
Poslana je bila 13. 4. 1935 iz Maribora v Ljubljano
Poslana je bila 15. 9. 1942 iz kraja Weiden bei Gurkfeld, danes Videm v občini Krško, v Marburg an der Drau title=
Poslana je bila 15. 9. 1942 iz kraja Weiden bei Gurkfeld, danes Videm v občini Krško, v Marburg an der Drau
Potovala je 12. 8. 1957 iz Lovrenca na Pohorju v Novi Sad title=
Potovala je 12. 8. 1957 iz Lovrenca na Pohorju v Novi Sad
Razglednico je po letu 1965 izdalo Turistično društvo Lovrenc na Pohorju title=
Razglednico je po letu 1965 izdalo Turistično društvo Lovrenc na Pohorju
Poslana je bila 31. 1. 1973 iz Lovrenca na Pohorju v Maribor title=
Poslana je bila 31. 1. 1973 iz Lovrenca na Pohorju v Maribor
V 80. letih prejšnjega stoletja jo je založilo Turistično društvo Lovrenc title=
V 80. letih prejšnjega stoletja jo je založilo Turistično društvo Lovrenc
Pogled na Lovrenc s severovzhoda v 90. letih prejšnjega stoletja title=
Pogled na Lovrenc s severovzhoda v 90. letih prejšnjega stoletja
Panoramo zimskega Lovrenca z jugozahoda je januarja 2002 posnel Anžej Bečan title=
Panoramo zimskega Lovrenca z jugozahoda je januarja 2002 posnel Anžej Bečan
Poslana je bila 17. 8. 2012 iz Lovrenca na Pohorju v Kotlje title=
Poslana je bila 17. 8. 2012 iz Lovrenca na Pohorju v Kotlje