Odgovor svetnikov na županovo pismo o proračunu

sobota, 7. marca 2015, avtor Anžej Bečan

V začetku tedna smo občani v poštne nabiralnike dobili županovo pismo z njegovim videnjem posledic zavrnitve proračuna. Dopis je objavljen tudi na občinski spletni strani.

Občinski svetniki, ki so na prvem branju dali številne pripombe in so zaradi njihovega neupoštevanja pri drugem branju proračun zavrnili, odgovarjajo z javnim pismom, ki osvetljuje razloge in situacijo še z druge plati. 

 

ZADEVA: SPREJEM PRORAČUNA OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015

Spoštovane občanke in občani Občine Lovrenc na Pohorju!

Dne 3.3.2015 smo v nabiralnike prejeli dopis župana, v katerem se nam je gospod Joško Manfreda zahvalil za izvolitev in opozoril na to, da je občinski svet zavrnil sprejem proračuna za leto 2015. Glede na vsebino tega sporočila želimo tudi mi javno pojasniti potek sprejemanja letošnjega proračuna.

Za nas je obdobje volitev končano. Kot člani občinskega sveta delamo odgovorno, zato tudi od župana zahtevamo, da dela transparentno, zakonito in izključno v dobrobit naše Občine ter njenih občanov.

Občinski proračun je najpomembnejši dokument, ki ga sprejema in zanj odgovarja občinski svet. Tega gradiva smo se svetniki lotili še posebej resno, saj se je naša Občina, takoj ob nastopu našega mandata morala zadolžiti za 270 tisoč EUR, kar smo sicer, postavljeni pred dejstva, neradi storili. Že takrat smo sklenili, da se to v času našega mandata, brez konkretnih razvojnih razlogov, preprosto ne sme več zgoditi.

Tako je občinski svet v okviru prve obravnave proračuna dne 19.1.2015 med skoraj pet urno razpravo podal občinski upravi zelo obsežne in konkretne pripombe k predlogu proračuna za leto 2015. Pričakovani prihodki so bili nerealni, odhodki pa zato preveliki. Občinski svet je podal jasne usmeritve k preudarnejšemu načrtovanju za leto 2015, tako zaradi zaostrenih finančnih razmer v državi, kot tudi na ravni same Občine. Le s skrbnim ter gospodarnim načrtovanjem ter smiselnim varčevanjem lahko preprečimo dodatno zadolževanje naše Občine. To se nam bo obrestovalo tudi v prihodnjih letih, ko bodo na voljo nova evropska sredstva, s katerimi bomo lahko oplemenitili lastna sredstva. Če ne bomo imeli lastnega denarja, tudi evropskega ne bomo dobili.

Zaradi tega kategorično zavračamo županovo trditev, da je občinski svet »brez vsebinske obrazložitve in napotkov« zavrnil sprejem proračuna. Če konkretno povzamemo le nekaj podanih usmeritev občinskega sveta, predvsem na prihodkovni strani glede na predlagan plan proračuna:

  • zmanjšanje planiranih prihodkov od države;
  • zmanjšanje planiranih prihodkov od vodnih pravic ter prihodkov od priključnin na vodovod, ki je načrtovan s strani občanov;
  • realnejše planiranje pridobivanja evropskih sredstev;
  • nestrinjanje s prodajo socialnih stanovanj Občine z namenom pokrivanja likvidnosti leta 2015 (v kolikor bi bila sredstva od prodaje takšnih stanovanj namenjena za nakup novih, temu ne nasprotujemo);
  • nestrinjanje s prodajo večjih zemljišč, tako z vidika postopkov in transparentnosti, kot tudi z vidika smotrnosti, saj so sredstva zgolj namenjena pokrivanju likvidnosti leta 2015 in niso investicijsko ali razvojno naravnana.

Skupno to pomeni nekaj čez 360 tisoč EUR zmanjšanja prihodkov Občine. Za razliko od izraženega mnenja občinske uprave, smo občinski svetniki mnenja, da planirajmo raje manj, kot več. V primeru, da bo sredstev več, bomo z veseljem sprejeli rebalans proračuna, če pa bomo že v začetku planirali preveč, nam zaradi že začetih projektov grozi dodatno zadolževanje. Občino toži tudi podjetje Kreativ Rogaška, ki smo mu del bančne garancije že morali vrniti, najbrž pa bodo pravdni stroški še višji. Proračuna, s katerim bomo zgolj vračali dolgove, za razvoj Občine pa najemali nove kredite, ne moremo prepoznati kot uravnoteženega, razvojno naravnanega ter občanom prijaznega in koristnega.

Občinska uprava je naša mnenja in predloge prezrla. Tudi v javno razpravo je podala predloge brez naših pripomb in dopolnitev. Zato se večina članov občinskega sveta s predlogom proračuna ni moglo strinjati.

To, da proračuna nismo sprejeli, je jasno navodilo županu, da mora pri tako pomembnem dokumentu upoštevati podana mnenja občinskega sveta. Če bi bil osnutek odloka o proračunu usklajen z občinskim svetom, do zavrnitve ne bi prišlo in bi ga tudi potrdili. V novem predlogu proračuna, ki ga v kratkem pričakujemo od župana, bomo prisiljeni proračunske postavke potrjevati posamično, kar je dolgotrajen in utrujajoč postopek, vendar svetniki ne moremo prevzeti odgovornosti za težave, ki nastopijo zaradi neupoštevanja naših konstruktivnih predlogov. Županova naloga je namreč, da te predloge upošteva in jih uskladi pred sprejemom.

Kaj si lahko v prihodnje še obetamo? Bo župan vsakič, ko mu občinski svetniki ne bomo prikimali, v naše nabiralnike poslal novo pismo? Ravno iz tega razloga smo predlagali video snemanje občinskih sej. Menimo, da se bo s tem povečala transparentnost delovanja župana in občinske uprave, občanke in občani pa si boste lahko sami ustvarili mnenje.

Sprejemanje proračuna seveda ni edina težavna situacija s katero smo se do sedaj srečali pri svojem delu. Naj spomnimo na neenako obravnavanje društev, težav pri uporabi cerkve sv. Radegunde s strani pevskega zbora ARS, organizaciji Miklavževanja s strani Turističnega društva, ki je na koncu za organizacijo dogodka moralo uporabiti župnijsko cerkev, neenako obravnavanje gostincev, prikrivanje posameznih zahtevanih dokumentov, zadrževanje postopka sprejemanja občinskega prostorskega načrta, itd. Tukaj so še zapleti glede imenovanja Nadzornega odbora, o katerem je občinski svet že odločil, izvedbo sklepa pa je župan zadržal. Skladno s postopkom in pridobljenimi mnenji državnih institucij, je občinski svet še enkrat odločal o članih Nadzornega odbora, in ponovno imenoval iste člane, a župan je napovedal tožbo občinskega sveta na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Tudi za to je denar.

Župana zato javno pozivamo, da zaključi obdobje volilnih nagovarjanj, da se lahko končno osredotočimo zgolj na delo v dobro vseh. Javna obtoževanja niso konstruktivna, zato predlagamo, da se namesto politikantstva raje začnemo ubadati z delom v dobrobit nas, občank in občanov. Občinski svetniki mu bomo pri tem, če bo pripravljen skupaj z nami iskati vsebinske rešitve na sejah občinskega sveta, zelo radi pomagali in ga pri tem tudi podprli.

Pričujoči dopis smo spodaj navedeni člani občinskega sveta objavili in razposlali na lastne stroške. Te prakse pa v bodoče ne želimo nadaljevati. Ne le zato, ker je to drago za nas, ampak tudi za Občino.


Zahvaljujemo se vam za podporo in razumevanje.

Simona Grobelnik
Edvard Goričan
Savinka Geratič
Leo Čelofiga
Barbara Obrulj Jeseničnik
Tomaž Golob
Rok Urnaut