Tomaž Golob, predstavitev kandidata za občinski svet

sreda, 10. september 2014, avtor Tomaž Golob

Spoštovane volivke, spoštovani volivci občine Lovrenc na Pohorju!

Dovolite da se najprej predstavim. Sem Tomaž Golob, neodvisni kandidat za člana občinskega sveta na bližajočih se lokalnih volitvah. Star sem 46 let, po poklicu sem diplomirani varstvoslovec, zaposlen na Policijski postaji Radlje ob Dravi kot policijski inšpektor – pomočnik komandirja. Sem rojen lovrenčan in vse življenje živim v Lovrencu. Imam svoje stanovanje, sem poročen in imam dva otroka. V prostem času se rad ukvarjam z različnimi aktivnostmi. Sem navdušen folklorist, lovec in rekreativen športnik, zato sem član in funkcionar v več društvih. Že vrsto let opravljam funkcijo gospodarja pri Folklornem društvu, kot predsednik disciplinske komisije pa delujem pri Lovski družini Puščava in pri Športnem društvu Partizan.

Zakaj sem se odločil kandidirati za člana občinskega sveta? Zato ker mi je mar za naš kraj, zato ker vidim, da bi se dalo za naš kraj in krajane narediti več in bolje. V primeru izvolitve v občinski svet, bo moje delo usmerjeno predvsem v naslednje:

 • v poslovanje organov lokalne skupnosti želim vnesti transparentnost, pravičnost, odgovornost ter preprečiti korupcijo, klientelizem in nepotizem. Trudil se bom, da bodo posamezniki v zvezi s svojim delom prevzeli odgovornost – moralno, odškodninsko in kazensko. V preteklosti je bilo v naši občini sprejetih kar nekaj napačnih odločitev glede izvedbe različnih del in projektov, bilo je tudi kar nekaj slabo in malomarno opravljenega dela, kar je imelo tudi finančne posledice. Vendar še nihče (po meni znanih podatkih) ni zaradi malomarno opravljenega dela odgovarjal. Ne želim problematizirati dogodkov za nazaj, želim da se poslovanje vnaprej vrši kot je treba. Če se bodo vršilci dolžnosti zavedali tega in pričakovali nadzor nad svojim delom ter odgovornost za svoje (ne)delo, bo storjen bistven korak naprej;
   
 • trudil se bom za odgovorno in za občane koristno odločanje o sprejemu in izvajanju raznih projektov. Zakaj je bilo potrebno povezovati sistem lovrenškega vodovoda z mariborskim? V Lovrencu imamo vode več kot dovolj. In to kvalitetne vode! Ta denar bi raje porabili za obnovo obstoječih bazenov in za obnovo cevovodov, kar bi izboljšalo kvaliteto pitne vode, ki po mojem mnenju zadnje čase zaradi slabega stanja infrastrukture precej peša;
   
 • trudil se bom, da se bo zagotovil ustrezen nadzor nad izvajanjem gradbenih del. Veliko projektov je bilo slabo izvedenih, ker nadzor ni ustrezno deloval ali reagiral in zahteval od izvajalcev ustrezno kvaliteto opravljenega dela. Zaradi slabo izvedenih del je bilo v preteklosti precej finančne izgube za proračun občine. Lep primer tega je tudi obnova vozišča Kovaške ceste in ceste Ob Radoljni po izvedbi polaganja cevi za malo hidroelektrarno. To bo sedaj stalo občino lepe denarce, o odgovornosti izvajalca in nadzornega organa pa (kolikor je meni znano, če se motim se vnaprej opravičujem) ni nobenega govora;
   
 • zaposlenih v občinski upravi je bistveno preveč, ki tako majhen proračun, kot je naš, preveč obremenjujejo. Pri pregledu podatkov o primerljivo velikih občinah v Sloveniji (2500 do 3000 volivcev - teh je 18) lahko ugotovimo, da je v veliki večini teh občin v občinski upravi zaposlenih od 5 do 7 uslužbencev (brez župana), pri nas pa 11! Plača treh zaposlenih na letni ravni obremeni proračun za vsaj 60.000 evrov, kar je več, kot je v proračunu namenjeno za vsa društva v občini;
   
 • trudil se bom, da bodo vsa društva imela čim boljše pogoje za delo. Ljudje, ki delujejo v društvih, svoje delo opravljajo prostovoljno in brezplačno, bistveno pa prispevajo k boljši kvaliteti življenja v našem kraju. Treba jim je zagotoviti sredstva in prostore za delo ter jih motivirati pri njihovem ustvarjanju in preživljanju prostega časa. Nedopustno je, da morajo otroci, ki se želijo rekreirati v prostem času ali resno trenirati nek šport, plačevati uporabo šolske telovadnice. Zavzemal se bom, da se finančno ustrezno in čim bolje pokrije delovanje društev;
   
 • zagotoviti je potrebno ugodne pogoje za razvoj podjetništva in turizma. Predvsem slednje ima v Lovrencu še veliko potenciala. Saj turista v Lovrencu nimaš kje prenočiti! Pri Lipniku je nekaj postelj, nekaj pri Urbancu in končano. Turisti in poslovneži pa zaradi boljše ponudbe odhajajo v bližnjo Ribnico na Pohorju;
   
 • trudil se bom za izgradnjo doma za ostarele v Lovrencu! Ta mora biti cenovno dostopen za vse ljudi, tudi tiste z nižjimi dohodki.

Ne bom obljubljal nemogočega in pisal pravljic. Naštel sem nekaj prioritet, kjer se bom še posebej trudil doseči izboljšanje. Prepričan sem, da lahko s svojim profesionalnim znanjem, vztrajnostjo in čutom za odgovornost ter poštenost, marsikaj dobrinesem za naš kraj. Na začetku sem poudaril, da sem neodvisni kandidat. To se mi zdi še posebej pomembno in zato nisem želel nastopiti na kateri od list. Pri svojem odločanju in delovanju bom avtonomen in neobremenjen z navodili nekoga iz ozadja.

Zavedam pa se, da je moj glas le eden od dvanajstih, vendar se bom trudil po najboljših močeh, da bom tudi ostale člane občinskega sveta prepričal za sprejem najboljših odločitev za občane Lovrenca. Seveda v primeru, če mi boste dali svoj glas in bom izvoljen v občinski svet.

Se vidimo na volišču!

Tomaž Golob

 

Odgovori na vprašanja

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Najbolj pereč se mi zdi problem sprejemanja napačnih odločitev glede nekaterih projektov in problem slabega nadzora nad izvajanjem gradbenih del. Nekaj zgrešenih odločitev glede projektov v preteklosti:

 • pri izgradnji kanalizacije so položili premajhne cevi. Če bi položili večje cevi, bi lahko imeli meteorne vode speljane v kanalizacijo
 • pogodba, sklenjena z Nigradom, občanom nalaga plačilo ene izmed najvišjih kanalščin v državi. S čim se opravičuje tako visok znesek?
 • slabo sklenjena pogodba s podjetjem Kreativ Rogaška d.o.o., ki ni izvršilo svojih dolžnosti in ustrezno obnovilo vozišče Kovaške ceste in ceste Ob Radoljni, nato pa še vložilo odškodninsko tožbo zoper občino. Mogoče tudi zaradi slabo sklenjene pogodbe oz. slabo opravljenega dela občinske uprave?
 • povezava sistema lovrenškega vodovoda z mariborskim sistemom. Po mojem mnenju povsem nepotrebna naložba. Pri nas je vode dovolj. Denar za ta projekt bi raje vložili v obnovo obstoječega vodovodnega sistema.

Trudil se bom, da se zagotovi ustrezen permanenten nadzor nad izvajanjem gradbenih del, katerih investitor je občina. V primeru ugotovitve odstopanja od standardov kvalitete gradnje je potrebno od izvajalca nemudoma zahtevati odpravo nepravilnosti.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Ta komunikacija poteka predvsem po občinski spletni strani, ki je postala precej komplicirana in nepregledna. Ljudje, ki ne uporabljajo interneta, so precej odrezani od tega komuniciranja. O pomembnih obvestilih bi občane lahko obveščali s plakati na plakatnih mestih, o ostalem (pomembnem) dogajanju pa z raznimi letaki. Ena bližnjih občin 2 – 3 krat letno natisne t.i. občinske novice in jih pošlje občanom (en list A4),kar se mi zdi dobra rešitev. Raznašanje enega lista A4 v vsa gospodinjstva v naši občini stane pri Pošti Slovenije okrog 50 evrov. Seveda bi bilo potrebno še naprej ohraniti ustrezno in pregledno elektronsko obveščanje.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
Odločno preveč zaposlenih (opisano v moji predstavitvi zgoraj). Ocenjujem, da bi bilo dovolj 6 do 7 zaposlenih, kar ustreza tudi številu zaposlenih po primerljivo velikih občinah v Sloveniji. Posledično tudi učinkoviti niso, ker nimajo dovolj dela (vsaj nekateri). Zavedati pa se je potrebno, da sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določa župan.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?
Zagotavljanje pogojev za podjetništvo (zemljišča, objekti, čim nižja finančna obremenitev mladih podjetnikov, spodbujanje novih zaposlitev) in razvoj turizma. Predvsem slednje ima v naši občini velik potencial. Imamo izvrstne naravne danosti, le izkoristiti jih je treba. Občina mora zagotoviti ustrezne objekte (označitev sprehajalnih poti, kolesarskih stez, planinskih poti, kulturnih znamenitosti) ter pritegniti društva in posameznike k sodelovanju (kapacitete za prenočevanje, kmečki turizmi, »piknik placi«, športne dejavnosti – jahanje, lokostrelstvo, tek na smučeh… Zagotoviti je potrebno primerno vzdrževanje ceste na Roglo (ki je sicer državna cesta) in v povezavi s tem koristiti turistične kapacitete, predvsem v času smučarske sezone.

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Turistično društvo bi moralo bolj aktivno sodelovati pri razvoju turizma, predvsem pri promociji kraja in njegovih turističnih kapacitet ter biti vedno razpoložljiv vir informacij za turiste.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?
Za kvaliteto življenja v občini je potrebno v prvi vrsti zagotoviti ustrezen servis javnih služb, vsaj na takšni ravni kot je danes (zdravniška in zobozdravstvena oskrba, lekarna, pošta, banka, krajevni urad, javni potniški promet…), kar glede na trende po državi ni samo po sebi umevno. Priča smo bili ukinjanju poštnih in bančnih izpostav v nekaterih manjših krajih. Potrebno bi bilo zagotoviti tudi kakšnega konkurenčnega trgovca v kraju sicer nekonkurenčnemu Mercatorju. Občani si zaslužijo boljšo trgovinsko ponudbo.

Tomaž Golob
neodvisni kandidat za občinski svet