Vanja Osovnikar, predstavitev županske kandidatke in liste

torek, 16. september 2014, avtor Vanja Osovnikar

Lovrenčankam in Lovrenčanom sporočam, tukaj sem ZA VAS, ZA LOVRENC.
Za županjo kandidiram kot neodvisna kandidatka, z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami, nekoč v občinskih, danes v upravnih vodah. V več kot 30 letih delovnih izkušenj na različnih področjih, sem nekatera področja zelo dobro osvojila, nekatera manj. Vendar sem prepričana, da lahko z dobrimi strokovnimi sodelavci dosežem maksimalno dobre rezultate, na katere bomo kot Lovrenčani gledali s ponosom.
Žal trenutna krizna situacija v naši državi, kljub velikim željam in potrebam, ne obeta veliko. Kot županska kandidatka vam zato ne obljubljam nemogočega. Zavzemala se bom, da nam pridobim, dam vse tisto, kar nam je dosegljivo in kar zmorem. Na čudeže pa bo treba še počakati.

 

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Problemov, ki nosijo priponko NUJNO, je v naši občini kar nekaj. Vendar bi kot prvo želela zagotoviti vsem občanom neoporečno pitno vodo. Menim, da naša vodna zajetja zadostujejo za lovrenška gospodinjstva, problem je v dotrajanosti cevi, ki so porozne in s tem omogočajo vdor škodljivih primesi, ki so vzrok za vedno oporečne analize vode.

Nadalje si želim prijeten vstop na območje naše občine, torej da bi bile ceste urejene, vsaj ustrezno zakrpane, če že ne v celoti na novo asfaltirane. Tiste, ki pa še niso asfaltirane, pa vsaj ustrezno gramozirane.

Seveda ni dovolj zgolj vzdrževana cesta, da bo tujec zadovoljen s ponudbo našega kraja, zato kot naslednje izpostavljam gostinsko ponudbo, vključno s prenočitvenimi kapacitetami.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Komunikacijo na omenjeni relaciji vidim kot majhen problem, ki pa bi bil rešljiv brez velikih dodatnih stroškov. Informacije so dostopne predvsem na internetni strani občine. V fizični, pisni obliki na papirju pa so le te, v večini kot razna obvestila in vabila, vidna le občasno na občinskih oglasnih deskah v kraju. Predvsem starejše občane bi lahko obveščali preko društva upokojencev v občini in na druženjih društva Zavetje, ki dvakrat tedensko potekajo v prostorih prireditvenega centra. Seveda so možne še druge rešitve.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
Glede na številne nove obraze, ki jih ob občasnih obiskih videvam na občini in ne vem prav, kaj tam počnejo, ali so to študentje ali redno zaposleni, je najprej potreben natančen pregled po posameznih uslužbencih in oceniti, ali so tisti stalno zaposleni dovolj strokovni pri svojem delu in ali ga opravijo v predvidenem času. Zelo pomemben kriterij je, ali so z njihovim delom in odnosom zadovoljni uporabniki storitev, torej občani, ki njihove usluge potrebujemo. Skratka oceniti, ali so primerni za delovno mesto, ki ga zasedajo. Za uspešno in kvalitetno delo je potrebno upoštevati tudi želje zaposlenih in jih, v kolikor so dani pogoji, premestiti na drugo delovno mesto, kjer bodo lahko več doprinesli k celoviti uspešnosti kolektiva. Pri tem ne smemo pozabiti na spoštovanje vsakega posameznika in njegovega dela. Vsaka občinska uprava mora imeti zaposlenega sposobnega in dobrega pravnika ter seveda direktorja občinske uprave, ki mora zelo dobro poznati območje celotne občine z vsemi zaselki, mentaliteto občanov in z njimi dihati ter sprotno in natančno spremljati dogajanja na terenu. Ni dovolj iz pisarne reševati in pristopati k reševanju številnih problemov. Potrebno je stopiti do ljudi in vzpostaviti oseben stik z občani ter poiskati skupen jezik za reševanje problemov. Samo tako smo lahko dovolj učinkoviti, spoznamo dejansko stanje na terenu in ga v dobro vseh nas skušamo rešiti najbolje, kar je ključnega pomena, da je lahko občinska uprava uspešna in so z njo zadovoljni občani.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?
Zavzemati se je potrebno za dobro infrastrukturo in komunalno opremljenost celotne občine. Dokončati s priključitvijo vodovodnega omrežja v gospodinjstva na Činžatu (po neuradnih informacijah dela še niso zaključena). Nujno se je potrebno zavzeti za dobro telekomunikacijsko pokritje vseh zaselkov občine, saj trenutno pokritje ne omogoča dobrega sprejema oz. ga nekatera gospodinjstva sploh ne morejo koristiti. Takšen sistem pa postavlja naše občane iz bolj oddaljenih zaselkov v neenakopraven položaj in zaradi tega imajo posledično višje mesečne stroške.
Zaradi razpršenosti hiš je potrebno ob glavnih dovoznih poteh postaviti označevalne table z imenom ulic, zaselkov in s hišnimi številkami (npr. Ruta št. ... do ...).
Pritegniti mlade, ki nimajo zaposlitve, da iščejo možnosti v samozaposlovanju in jim pri načrtovanju pomagati s koristnimi predlogi, organizacijo svetovanja na ustreznih institucijah na temo, kako pristopiti in kakšni so potenciali.

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Za promocijo turizma v kraju ni dovolj, da imamo »turistično hiško, imenovano Manca« in v njem nekoga, ki dviguje telefon, prodaja spominke in razglednice, vsakega 1. v mesecu pa še mesečne vozovnice za dijake in študente.
Za dobro turistično trženje našega kraja ter potenciala, ki ga ponuja območje celotne občine, je potreben ustrezno usposobljen kader, ki bo spremljal aktualna dogajanja tudi izven naših meja. Spremljal morebitne razpise za razvoj turizma, nanje opozarjal in vključeval zainteresirane ter jih spodbujal. Potrebno je reklamiranje kraja in znamenitosti navzven, ponuditi nekaj novega, zanimivega. Premalo se je zadovoljiti z Ladejenkovo domačijo in pajštvo. Danes ljudje zahtevajo več akcije, dinamike, zanimivosti, iščejo vedno nove izzive. Smiselno je povezovanje z drugimi aktivnimi društvi v občini in sodelovanje s sosednjimi, tudi v tujini, in se z njimi povezati v smislu doprinosa dobrih idej v našo dolino.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?

  • Kot prvo ponovno izpostavljam prenovo zastarelega vodovodnega omrežja, ki dnevno zaradi dotrajanosti cevi zastruplja našo, sicer dobro lovrenško vodo.
  • Nujna je izgradnja osebnega dvigala v zdravstvenem domu za potrebe splošne ambulante, ki bi moral biti del obnove zobozdravstvene ambulante, ki so jo preselili v pritličje zdravstvenega doma. Pri tem pa se je popolnoma pozabilo na naše bolnike, ki le s težavo prehodijo številne stopnice, ki vodijo do ambulante v 1. nadstropju. Investicija v dograditev osebnega dvigala za bolnike, naj ne bi, glede na nujnost, bila pogojena s finančnimi sredstvi. V tem delu je naloga občine in vseh nas, da se nemudoma začnejo aktivnosti za izgradnjo osebnega dvigala, začne iskanje »rezerv«, sponzorjev za to investicijo.
  • V skladu s finančnimi zmožnostmi je potrebno urediti tako cesto skozi center kraja, kot številne lokalne ceste, ki so po večini v zelo slabem stanju. Pri tem še posebej opozarjam na ustreznost odvodnjavanja, kar se je v zadnjih ujmah pokazalo v veliko primerih kot neustrezno in tako voda izpodjeda še tistih nekaj kilometrov zadovoljivih cestnih površin (parkirišče pri pokopališču v Lovrencu, voda odteka po poti mimo pajštve do cerkve; nekatere odtoke (mulde) ob lokalnih cestah, ki niso asfaltirane, se pri gramoziranju zasujejo in tako posledično povzročijo več škode kot je koristno gramoziranje). 
  • Ureditev telekomunikacijskega omrežja v oddaljenih zaselkih (Činžat, Ruta), z vidika znižanja stroškov (po neuradnih podatkih do 50 %) na sedanjo ceno storitev TV, internet, telefon.
  • Ustrezno ukrepati zoper kršitelje, ki zavestno polnijo divja odlagališča namesto deponijo za odpadke. Tudi tiste, ki jih že nekaj časa opazujem, kako npr. redno in vztrajno, kljub jasnemu obvestilu, še vedno ob večerih polnijo keson pri pokopališču z raznimi kosovnimi in drugimi neustreznimi odpadki. Žal gre pretežno za iste kršitelje.
    Morda bi bilo dobro razmišljati o video nadzoru tistih območij, ki so vedno znova izpostavljena takšnim ali drugačnim povzročiteljem škode in bi se s tem izognili številnim krajam, ki so občane pretresale v minulih dveh letih.
  • V skrbi za izboljšanje kvalitete življenja v občini se pridružujem tistim, ki se zavzemajo za skrb in dobro počutje starejših občanov v občini. Naj gre za oskrbo in pomoč na domu ali druženje v prostorih prireditvenega centra. Glede izgradnje doma starejših občanov sem mnenja, da bi bilo projekt lažje izvesti v sodelovanju z občino Ruše in Selnica ob Dravi. 
  • Podpiram tudi brezplačno pravno svetovanje občanom, saj je kriza vsak dan večja, posledično pa potrebe po brezplačni pravni pomoči.
  • Ob zaključku morda še v razmislek, manj ko bo »favšernije«, nezdrave tekmovalnosti ter več medsebojnega sodelovanja, večji bo doprinos dobrega v naš Lovrenc in med nas občane, s tem pa bomo tudi pripomogli k kvalitetnejšemu življenju v občini.

V pričakovanju, da sem v vas vzbudila kanček zaupanja, pričakujem vaš glas na volitvah.
S spoštovanjem, Vanja Osovnikar.

Na koncu vam predstavljam našo Neodvisno listo na kateri smo občani z različnih zaselkov občine Lovrenc na Pohorju, ki želimo doprinesti k enakosti vseh občanov:

1. ga. Vanja OSOVNIKAR (Lovrenc)
2. g. Boštjan STRELEC (Činžat)
3. ga. Karmen ŽVIKART (Kumen)
4. g. Davorin VODUŠEK (Rdeči breg)

Priloge: