Lista za kulturo in prosti čas

ponedeljek, 15. september 2014, avtor Ana Pernat

Smo iskalci novih idej, volonterji, športni in kulturni entuziasti, zagovorniki zdrave komunikacije in vaši spremljevalci do uresničitve želenih ciljev. Aktivno delujemo in sodelujemo pri večini kulturnih in prostočasnih dejavnostih v kraju.

Smo ekipa, ki želi zasejati še več dobre volje med ljudi in skupaj z vami ustvarjati prihodnost Lovrenca, bogato za vse generacije, za skupnost in za posameznika.

Vendar pa, če hočemo delati dobro, se moramo med seboj poslušati in slišati, se povezovati in cilje dosegati s skupnimi močmi.

Zato Lovrenčani vseh generacij, aktivirajmo se za dosego skupnih ciljev!

Se sprašujete zakaj? Odgovor je preprost:

 • ker smo že uresničili in uspešno izpeljali mnogo idej in želja,
 • ker se znamo in želimo povezovati,
 • ker se lotevamo podobnih izzivov z enakim pogumom in entuziazmom,
 • ker smo kreativni, že od nekdaj produktivni, navdihnjeni z legendo o Jezerniku
 • ker soustvarjamo zdravo socialno skupnost Lovrenca in
 • ker nam je mar.

Kdo se je pripravljen podati na kulturno popotovanje z nami?
Pravi odgovor bi bil…. "VSI, S SKUPNIMI MOČMI ZA LOVRENC!"

Smo ekipa, ki želi zasejati še več dobre volje med ljudi. Kot člani LISTE ZA KULTURO IN PROSTI ČAS vam želimo predstaviti svoja videnja, razmišljanja in hotenja. Listo zastopamo:

Mag. Ana PERNAT
G. Boris KRANER
Ga. Helena PETRIČ
G. Emil VEZJAK
Ga. Barbara AHEJ
G. Bogdan ŠPANBAUER
Ga. Andreja ŠLAG
G. Oskar KRANJC
Ga. Sabina PUŠNIK
G. Gregor RAKOVNIK
Ga. Petra ZOREC

Odgovori, ki smo jih pripravili v nadaljevanju, so vsebinsko orientirani le na ciljno naravnanost naše liste, kar pomeni na kulturo, šport, turizem in prosti čas. O potrebah na področju gospodarstva in infrastrukture so v okviru svojih kandidatur spregovorili že drugi in jih pri tem absolutno podpiramo. Povedano smo v naši ekipi le še oplemenitili z mehkejšimi vsebinami, o katerih se da prav tako govoriti na podlagi konkretnih predlogov in dejstev.

 

Odgovori na vprašanja

1. Kateri problem v Občini Lovrenc na Pohorju se vam zdi najbolj pereč in kaj boste naredili, da ga omilite ali celo odpravite?
Odg.: KOMUNIKACIJA.
Na vladnem portalu Republike Slovenije so med nalogami občin med drugim navedene:

 • Pospešuje razvoj športa in rekreacije,
 • Ustvarja možnosti za izobraževanje odraslih
 • Pospešuje kulturno - umetniško ustvarjalnost
 • Skrbi za kulturno dediščino
 • Nadzira krajevne prireditve

Občina ne more in ne sme delovati kot otok zase, izoliran od javnih mnenj, predlogov, kritik in idej svojih občanov. S sprotnim reševanjem tekoče problematike mora vzpodbujati različna mnenja Lovrenčanov, omogočati transparentnost svojega delovanja ne samo preko svoje spletne strani, temveč tudi na način, ki bo dostopen vsem občanom. Predlagamo pripravo kvartalnih občinskih glasil v tiskani obliki. Naloga občine je posredovati konkretne replike na vprašanja in dileme, naslovljene na njene predstavnike.

Izboljšanje komunikacije in večjo preglednost dela lahko občina doseže s pravočasno postavljenim okvirnim letnim planom dela, ki ga objavi v začetku leta. Realizacijo načrtovanega programa mora spremljati družbeno odgovorno, kar pomeni, da Lovrenčane sproti (vsaj kvartalno) obvešča o že realiziranih ciljih. Naloga občine je, da pojasni in predstavi razloge za dela, postopke, aktivnosti in/ali dejavnosti, ki niso bile realizirane pravočasno.

2. Kako ocenjujete komunikacijo med občinskim vodstvom in občani?
Odg.: NEZADOSTNO, OHLAPNO, SELEKTIVNO

Problematiko izpostavljamo že pri prvi točki in podajamo nanjo tudi možno rešitev. Poleg navedenega moramo v svojem odgovoru na drugo vprašanje omeniti še selektivnost komuniciranja med vodstvom občine in občani.

O selektivnosti govorimo z dveh vidikov, in sicer:

 • Z vidika funkcionalnosti prenovljene spletne strani Občine Lovrenc na Pohorju, ki ne dosega pričakovanj svojih uporabnikov in je po ocenah mnogih sogovornikov nepregledna, pomanjkljiva in zahtevna za uporabo. Če govorimo o komunikaciji občinsko vodstvo – občani, nas zanima, na kakšen način bi vodstvo občine želelo voditi komunikacijo z nami? Z umikom klepetalnice nam je bilo več kot očitno dano na znanje, da negativne kritike niso zaželene oziroma da lahko komuniciramo samo enostransko, v smislu »tako bomo zadevo speljali, vi se boste pa strinjali«. Nikoli, za noben problem ne obstaja le ena možna rešitev. Kje so torej na tem mestu mnenja občanov? Da, oblikoval se je izoliran otok, imenovan občina, o katerem govorimo že v prvi točki. Vsa mnenja, kritike, predlogi, idr. se zbirajo na klepetalnici drugega krajevnega portala, ki je strogo izoliran od občinske spletne strani, pa ne po svoji volji. Med njima ni vzpostavljene nobene povezave. Poleg tega pa, mar ni svoboda komuniciranja ena od ustavnih pravic posameznika?
 • Z vidika dostopnosti informacij, ki jih občanom posreduje vodstvo občine. Objave na spletnem portalu še zdaleč ne dosežejo vse Lovrenčane, zato ponovno pozivamo občino k razmisleku o kvartalnih objavah tiskanih občinskih glasil za vsako gospodinjstvo.

3. Je v občinski upravi premalo, dovolj ali preveč zaposlenih in ali so dovolj učinkoviti?
Odg.: "LE ČEVLJE SODI NAJ KOPITAR"
Menimo, da nismo pristojni za ocenjevanje številčne (ne)zadostnosti zaposlenih v občinski upravi. Prav tako ne moremo ocenjevati njihove učinkovitosti, saj ne poznamo njihovih kompetenc. Za oceno številčnosti in učinkovitosti občinskega kadra je odgovoren njihov vodja, torej župan. On je tisti, ki mora vedeti, kaj lahko od posameznika v svoji ekipi zahteva oziroma pričakuje.
Zato apeliramo na bodočega župana, da poskrbi za učinkovitost in ustreznost svoje ekipe po takih merilih, da bo lahko z njihovo podporo dosegal zastavljene cilje, obenem pa vzpostavil zdrav odnos in komunikacijo znotraj občinske uprave.
Mi bomo njihovo učinkovitost lahko sodili le po rezultatih opravljenih del.

4. Kateri so po vašem mnenju temelji razvoja lovrenške občine?

 • Aktivirati mladino – vključiti mlade v programe, dejavnosti, prireditve, …
 • Povezati delovanje društev in posameznikov, ki ponujajo svoje proizvode, izdelke in storitve
 • Oblikovati paketno turistično ponudbo za posamezne ciljne skupine, ob podpori in sodelovanju različnih društev, sekcij in interesnih skupin.
 • Natančno in pravočasno načrtovanje prireditev in dejavnosti društev ter posameznikov za celo leto (v začetku tekočega leta). Z načrtovanimi prireditvami obogatiti turistično ponudbo, jo plasirati na tržišče na začetku leta, v obliki letakov, ponudbe na spletnih straneh, gostovanja na drugih turističnih portalih, medijih, sejmih, ....

5. Kakšna je po vašem mnenju vloga Turističnega društva?
Odg.: SKRB ZA UREJEN LOVRENC, REKRUTIRANJE POSAMEZNIKOV ZA OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PODMLADKA
Govorimo o društvu, ki deluje po enakih zakonitostih kot vsa ostala krajevna društva. Gre za ljubiteljsko dejavnost na področju turizma, ki združuje posameznike različnih generacij z enakim osnovnim interesom – turistično obuditi Lovrenc v zanimiv, po izgledu in svojih vsebinah privlačen kraj.

Pri tem pa društvu ne pripisujemo povezovalne vloge z ostalimi društvi ali odgovornosti za oblikovanje konkretnih turističnih ponudb. To funkcijo mora prevzeti občina.

6. S katerimi ukrepi bi izboljšali kvaliteto življenja v občini?

 • Redna skrb za čisto okolje (namestiti koše za smeti vzdolž Radoljne in Slepnice ter povečati število košev po trgu; izvedba čistilnih akcij v pomladnem in jesenskem času,…)
 • Izboljšati pogoje za aktivnejše preživljanje prostega časa (v sodelovanju z občino zagotoviti tekaške steze, sprehajalne poti, krožne poti, fitnes v naravi, ipd.)
 • Pomoč in svetovanje mladim pri iskanju zaposlitve, pri izboru srednje šole ali fakultete, pri izbiri poklica, pri prijavah na projekte, ipd.
 • Omogočiti izobraževanja za starejše občane na različnih strokovnih področjih (vzpostaviti komunikacijo z Univerzo za tretje življenjsko obdobje)
 • Obuditi gledališko dejavnost v Lovrencu in k sodelovanju pritegniti predstavnike vseh generacij, predvsem pa populacijo mladih.
 • Doseči moramo aktivno sodelovanje med posameznimi društvi, saj bomo s skupnimi močmi lažje, bolj kvalitetno in domiselno pokrivali večje dogodke v Lovrencu ter se predstavili kot enotna, povezana in ustvarjalna kotlina.