Volitve v Evropski parlament

torek, 13. maja 2014, avtor UE Ruše, okrajna volilna komisija

Predsednik Republike Slovenije je 12. februarja 2014 izdal Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 12/14 z dne 14.2.2014.

Poslance v Evropski parlament se voli za dobo 5 (petih) let na podlagi splošne in enake volilne pravice neposredno in s tajnim glasovanjem. Iz območja Republike Slovenije se 8 (osem) poslancev izvoli na podlagi list kandidatov po proporcionalnem volilnem sistemu. Mandati se med liste delijo po d´Hondtovi metodi. Območje Republike Slovenije je 1 (ena) volilna enota. Na listi, za katero je glasoval, lahko volivec odda en prednostni (preferenčni) glas.

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo potekale v nedeljo, 25. maja 2014. Glasovanje na rednih voliščih bo potekalo med 7.00 in 19.00 uro.

Predčasno glasovanje se bo vršilo 20. maja, 21. maja in 22. maja 2014 na sedežu okrajne volilne komisije v prostorih Upravne enote Ruše, Kolodvorska ul. 9, Ruše. Volišče bo urejeno v pritličju stavbe, neposredno ob vhodu, tako da bo zagotovljena tudi dostopnost invalidnim osebam.

Volivce seznanjamo, da lahko glasujejo tudi na naslednje načine:

  • po pošti lahko glasujejo oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali v zdraviliščih, ter volivci, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij. Zahtevek za glasovanje po pošti morajo vložiti pri okrajni volilni komisiji ali volilni komisiji volilne enote, na območju katere imajo stalno prebivališče, najkasneje do 14. 5. 2014;
  • volivci - invalidi, ki so vpisani v volilni imenik za območje volišča, ki ni dostopno invalidom in želijo glasovati na volišču, dostopnem invalidom, morajo okrajni volilni komisiji sporočiti svojo namero, da bodo glasovali na takem volišču, najkasneje do 21. 5. 2014;
  • volivci, ki želijo glasovati na območju izven okraja stalnega prebivališča morajo sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, da želijo glasovati na volišču v drugem okraju (t.i. volišče »OMNIA«), najkasneje do 21. 5. 2014;
  • volivci, ki so vpisani v volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (izseljenci), pa bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in želijo glasovati na volišču v Sloveniji morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji ali državni volilni komisiji, najkasneje do 21. 5. 2014;
  • volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, najkasneje do 21. 5. 2014.

Volivce volilnega okoliša, ki spada h dosedanjemu volišču št. 007004015 GASILSKI DOM RUŠE obveščamo, da bodo glasovali na volišču št. 007004016 KULTURNI DOM RUŠE, Falska cesta 24, saj je Okrajna volilna komisija na podlagi priporočil Državne volilne komisije, volišče št. 007004015 GASILSKI DOM RUŠE, s sklepom št. 041-1/2014-2 z dne 24. 2. 2014, ukinila.

Dodatne informacije lahko volivci pridobijo na okrajni volilni komisiji na tel. št. 02 669 06 83 in 02 669 06 71.

OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA RUŠE
7. VOLILNA ENOTA 4. VOLILNI OKRAJ
Kolodvorska ul. 9, 2342 Ruše

 


Grafična predstavitev volitev s spletne strani Evropskega parlamenta